ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ- ΤΕΙ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1. Ίδρυση Ακαδημίας Η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε με το Νόμο 3432/2006 (ΦΕΚ 14/3.2.2006, τεύχος Α΄) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της Ακαδημίας άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2007, με την εισαγωγή φοιτητών-φοιτητριών μέσω πανελληνίων εξετάσεων στα δύο Προγράμματα Σπουδών. Η ως άνω Ακαδημία παρέχει εκπαίδευση και χορηγεί πτυχία ισότιμα με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Προγράμματα Σπουδών

α) Ιερατικών Σπουδών
Γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες. Η φοίτηση είναι τετραετής (οκτώ εξάμηνα σπουδών). Προετοιμάζει και καταρτίζει κληρικούς, στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

β) Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
Η φοίτηση είναι τετραετής (οκτώ εξάμηνα σπουδών) και αποσκοπεί στην παρουσίαση, στη βίωση και μετάδοση του μουσικού πλούτου-πολιτισμού στους φοιτητές-φοιτήτριες. Σε αυτό γίνονται δεκτοί άρρενες και θήλεις. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει Βυζαντινή Μουσική, Δημοτική Μουσική, Ευρωπαϊκή Μουσική και εκμάθηση μουσικών, παραδοσιακών οργάνων. Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών, καταρτίζουν τους φοιτώντες δεόντως και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιστημονικών ενδιαφερόντων και του επαγγελματικού προσανατολισμού τους.

3. Τρόπος Εισαγωγής Η εισαγωγή στην Α.Ε.Α. Ηρακλείου Κρήτης και στα δύο Προγράμματα, γίνεται σύμφωνα με τους όρους εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δικαίωμα εισαγωγής έχουν α) οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου - Γενικού Λυκείου, β) οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου - Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και γ) οι κάτοχοι άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τα δύο παραπάνω εγκεκριμένα Προγράμματα της Ακαδημίας έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1ο Επιστημονικό πεδίο), που αποστέλλεται προς συμπλήρωση από τους υποψηφίους στα Λύκεια που φοιτούν. Όσοι απέκτησαν το έτος 2009 ή παλαιότερα τη βεβαίωση πρόσβασης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, δικαιούνται να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο στο σχολείο τους και να ζητήσουν την εισαγωγή τους στην Ακαδημία με το ποσοστό 10%.

4. Παροχές Ακαδημίας Η Ακαδημία διαθέτει βιβλιοθήκη με 5000 τόμους και σύγχρονο εργαστήριο Η/Υ για παροχή κάθε πληροφορίας και γνώσεως. Στους φοιτητές -φοιτήτριες της Ακαδημίας παρέχονται οι αυτές παροχές με τους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ (στέγη, σίτιση, υποτροφίες, συγγράμματα, κοινωνική ασφάλιση κ.α.). Ειδικά για τους φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών λειτουργεί Εκκλησιαστική Εστία δωρεάν διαμονής και σιτίσεως.

5. Γενικές Πληροφορίες Η Ακαδημία στεγάζεται στη οδό Αλκιβιάδου 10, 71307, Τ.Θ. 1898, Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία της Ακαδημίας ( Τηλ. 2810-232193,235242,327180).