Αρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων Κυρίου Κ. Καρκανιά

Τα Κολλέγια σε μια νέα αρχή

Κατά την διάρκεια του Αυγούστου δόθηκαν στα Κολλέγια οι νέες άδειες Λειτουργίας με βάση τον πρόσφατο Νόμο 4093/2012.
Είναι η τρίτη φορά που τα Κολλέγια παίρνουν άδεια Λειτουργίας τα (4) τελευταία χρόνια λόγω των επανειλημμένων αλλαγών στην νομοθεσία που τα αφορά.

Με τον ανωτέρω τελευταίο Νόμο άλλαξε και ο Νόμος 3696/2008  για την ίδρυση και λειτουργία των Κολλεγίων και ιδιαίτερα ο ορισμός των Κολλεγίων αλλά τροποποιήθηκε επίσης ριζικά το Π.Δ 38 του 2010 για την αναγνώριση των πτυχίων.

Και οι δύο αλλαγές είναι σημαντικές και θετικές για τα Κολλέγια και η εφαρμογή τους σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Συγκεκριμένα:

1        Επαναφέρεται το όνομα Κολλέγιο

Πράγματι στο κεφάλαιο Θ στο άρθρο 7 τροποποιείται ο σχετικός ορισμός του Ν.3696|2008, (που είχε αλλάξει επί Διαμαντοπούλου με τον Νόμο 3848|2010 από Κολλέγιο σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) και επαναφέρεται ο τίτλος Κολλέγιο. Αυτό είναι μια υγιής αλλαγή γιατί έτσι θα συμπίπτει η τυπική ονομασία των Κολλεγίων με αυτήν την οποία χρησιμοποιούν επί δεκαετίες οι σπουδαστές και οι γονείς τους. Ήδη έχουν δοθεί οι νέες Άδειες Λειτουργίας στα Κολλέγια με το οριστικό όνομά τους.

  • Επέκταση της αναγνώρισης των πτυχίων.

Όπως είναι γνωστό με το Π.Δ. 38|2010 είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005 και είχε λυθεί έτσι το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κατόχων πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν αποκτήσει αυτά τα πτυχία μέσω φοίτησης σε Κολλέγια. Στην πραγματικότητα όμως το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπ. Παιδείας (ΣΑΕΠ) είχε προβεί σε πολύ λίγες αναγνωρίσεις όλα αυτά τα χρόνια και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχονταν συνεχή παράπονα και πίεζε αντιστοίχως την Ελλάδα για επίλυση του προβλήματος.

Για να ικανοποιήσει το Υπ. Παιδείας αυτήν την απαίτηση, τροποποίησε το Π.Δ. 38|2010 και εισήγαγε την έννοια της επαγγελματικής ισοδυναμίας με τον Ν.4093 | 2012 (κεφ. Θ’) όλων των πανεπιστημιακών πτυχίων που δίνονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα που δίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι στο κεφάλαιο Θ του νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 περιγράφεται το τι σημαίνει επαγγελματική ισοδυναμία και πως χορηγείται αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι λύνεται πλήρως και οριστικά το πρόβλημα της αναγνώρισης όλων των πτυχίων ανεξαρτήτως επιπέδου (πρώτου επιπέδου, master και διδακτορικά) των αποφοίτων των κολλεγίων (εφ’ όσον βεβαίως απονέμονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε ) με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών. Ας ευχηθούμε «τέλος καλά - όλα καλά».

Αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων είναι ότι οι απόφοιτοι των Κολλεγίων θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, θα μπορούν να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν γίνει αρκετές αναγνωρίσεις πτυχίων αποφοίτων των μελών μας

Αυτές οι αλλαγές και συγχρόνως η οικονομική κατάσταση των ελληνικών οικογενειών  μαζί με τις αλλαγές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει μια αυξημένη ροή σπουδαστών στα Κολλέγια.

Επί πλέον η οριστικοποίηση της αναγνώρισης των Ευρωπαϊκών Πτυχίων που χορηγούνται στους αποφοίτους των Κολλεγίων, βοηθά καθοριστικά στην προσέλκυση Ξένων Φοιτητών, γιατί τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών τους ενδιαφέρονταν πάντα για το κατά πόσον τα πτυχία που θα έπαιρναν οι ενδιαφερόμενοι θα αναγνωρίζονταν στην χώρα χορηγήσεως τους, δηλαδή στην Ελλάδα.

Ανεξαρτήτως όμως από την αύξηση στις εγγραφές, οι αλλαγές που προαναφέραμε ενισχύουν την θέση των Κολλεγίων ως Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τα παρακάτω πέντε βασικά στοιχεία λειτουργίας τους:

  • Τα Κολλέγια λειτουργούν ως παραρτήματα των Ξένων Πανεπιστημίων
  • Τα Κολλέγια αναγνωρίζονται ως Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από το British Accreditation Council.
  • Τα πτυχία των αποφοίτων αναγνωρίζονται πλέον πλήρως από το ΣΑΕΠ-Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας (εφ’ όσον δίδονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια)
  • Τα Κολλέγια λειτουργούν με αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο τηρείται κατάλογος με τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα, τα οποία κάθε κολλέγιο προσφέρει.
  • Οι σπουδαστές των Κολλεγίων που συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια δικαιούνται της  ίδιας αναβολής στρατεύσεως με εκείνη που λαμβάνουν οι φοιτητές Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων.

 

Προφίλ Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και έχει σήμερα 13 μέλη τα οποία συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Μέλη του Συνδέσμου είναι εκείνα τα Εκπαιδευτήρια που προσφέρουν κανονικές σπουδές τριετούς και άνω διάρκειας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση, ότι αυτές οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διπλωμάτων ή πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου από τα ξένα Πανεπιστήμια.
Προσφέρονται τρεις κατηγορίες σπουδών. Η πρώτη περιλαμβάνει ολοκληρωμένες σπουδές για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου BACHELOR στην Ελλάδα έπειτα από τριετείς ή τετραετείς σπουδές. Η δεύτερη κατηγορία σπουδών είναι αυτή της μερικής φοίτησης στην Ελλάδα (2 ή 3 χρόνια) με αποπεράτωση σπουδών και απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου στο εξωτερικό.

Η τρίτη κατηγορία σπουδών αφορά μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου MASTER.
Τα Κολλέγια προσφέρουν μια πληθώρα τομέων σπουδών από τους οποίους οι πιο ζητούμενοι είναι αυτοί της διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λογιστικής, πληροφορικής, ψυχολογίας, επαγγελμάτων υγείας, τεχνολογικών επαγγελμάτων.

Τα μέλη του Συνδέσμου συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά (κυρίως Βρετανικά Πανεπιστήμια) είτε με τη μορφή της πιστοποίησης (Validation) είτε με τη μορφή δικαιόχρησης (Franchising) ενώ έχουν υποστεί και πιστοποίηση από τον αρμόδιο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης (BAC) . Τα πτυχία στους αποφοίτους των Κολλεγίων δίνονται από τα ξένα πανεπιστήμια, τα οποία θεωρούν, ότι οι φοιτητές των Κολλεγίων είναι δικοί τους φοιτητές.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων μετρά ήδη 15 χρόνια σημαντικής παρουσίας στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό σε όλες τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί μέχρι τώρα τόσο στην λειτουργία των Κολλεγίων όσο και στα ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων μας.
Οι επιδιώξεις του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων ήταν και συνεχίζουν να είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των Κολλεγίων-μελών του, η προώθηση της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν τα μέλη του, η προσέλκυση Ξένων Σπουδαστών στην χώρα με γενικότερο όφελος για την ελληνική οικονομία και βέβαια η πλήρης και ανεμπόδιστη αναγνώριση των πτυχίων των χιλιάδων αποφοίτων μας.
Ο απώτερος στόχος του Συνδέσμου μας είναι βεβαίως η παροχή δυνατότητος Ίδρυσης Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.


Οι πρώτες αναγνωρίσεις Επαγγελματικής Ισοδυναμίας σε αποφοίτους Ελληνικών ΚολλεγίωνΞεκίνησαν μετά από χρόνια οι αναγνωρίσεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πτυχίων αποφοίτων Κολλεγίων με βάση τον Νέο Νόμο 4093/2012, με τον οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 38/2010.

Συγκεκριμένα δόθηκαν αναγνωρίσεις για μεταπτυχιακούς τίτλους (MBA) σε αρκετούς αποφοίτους Κολλεγίων, που είχαν λάβει πτυχία MBA από Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη γιατί φέρνει, πλέον, επισήμως τα Κολλέγια στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θυμίζουμε, ότι  τα ελληνικά Κολλέγια ιδρύθηκαν μετά το 1989, όταν λύθηκε το πρόβλημα της αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων τους. Χρειάστηκε όμως να περάσει πολύς χρόνος και να καταδικαστεί πολλές φορές η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκειμένου το 2010 με το Π.Δ.38, αλλά και πιο πρόσφατα με τον Νόμο 4093|2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4111|2013, να λυθεί οριστικά το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων, εάν βεβαίως προέρχονται από πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ.
Σήμερα λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι αναγνώρισης:

  1. Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36|2005 που αφορά  τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.
  1. Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κλπ.

Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων με εκείνα  των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο αφού εξετάσει την διάρκεια και το πρόγραμμα των σπουδών που έχει ακολουθήσει κάθε απόφοιτος κολλεγίου, αποφαίνεται για την χορήγηση της ισοδυναμίας.

Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται πλέον τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων μας και αίρονται τα όποια εμπόδια στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι ελληνικών κολλεγίων, τα οποία έχουν συνάψει συνεργασίες με Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., θα μπορούν να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα ασκήσεως επαγγέλματος σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με εκείνα που διαθέτουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων.

Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και το αρμόδιο Συμβούλιο ξεκίνησαν να εφαρμόζουν το Π.Δ. 38/2010 όπως τροποποιήθηκε προσφάτως.

Ελπίζουμε ότι αυτή η αρχή θα ακολουθηθεί από περισσότερες αναγνωρίσεις και με ταχύτερους ρυθμούς.
Οι απαραίτητες ενέργειες που καλείται να κάνει ο ενδιαφερόμενος - σε συνεννόηση πάντα με το Κολλέγιο από το οποίο αποφοίτησε - είναι η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως ορίζονται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας) και η κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας.
Η όλη διαδικασία αναγνώρισης θεωρητικά δεν είναι δύσκολη αλλά μπορεί να διαρκέσει από (2) έως (4) μήνες.

 

ΚΟΛΛΕΓΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 

Κολλέγιο

 

Διεύθυνση

 

Στοιχεία
Επικοινωνίας

 

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο

 

Ευρωπ/κή
Συνεργασία

 

Αμερ/κή
Συνεργασία

AEGEAN OMIROS College

Αθήνα:
Βερανζέρου 3, 10677 
Πλ. Κάνιγγoς

 

Τηλ: 210 3805527, 210 3804496

Φαξ: 210 3304661

E-mail: info@aegeancollege.gr
Website: www.aegeancollege.gr

University of Wales,
Birmingham City University,
University of Central Lancashire,  Scottish Qualifications Authority

 

 

Χ

 

METROPOLITAN
College - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα:
Σωρού 74, 15125  Μαρούσι

Πειραιάς:
Φίλωνος και Σωτήρος 1Α, 18535

Τηλ: 210 6199891
Φαξ: 210 6199320

Τηλ.: 210 4121200
Φαξ.: 210 4128095

E-mail: info@amc.edu.gr
Website: www.amc.edu.gr

 

Queen Margaret University,  University of Wales, University of East London

 

 

X

 

METROPOLITAN
College -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη:
Τσιμισκή & Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 54624

Τηλ: 2310 241010
Φαξ: 2310 253270

E-mail: info@amc.edu.gr
Website: www.amc.edu.gr

 

Queen Margaret University,  University of Wales, University of East London

 

X

 

AKTO College  -ΑΘΗΝΑ

Αθήνα:
Ευελπίδων 11Α, Πεδίο Αρεως, 11362

Κραναού 3 Πλ.
Κουμουνδούρου, Θησείο 10553

Τηλ/ Φαξ: 210 5230130

 

Τηλ/Φαξ: 210 3238111

E-mail: info@akto.gr
Website: www.akto.gr

 

 
Middlesex
University

 

X

 

AKTO College  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη:
26ης Οκτωβρίου 38-40 & Α. Γεωργίου, 54627

Τηλ/Φαξ: 2310 221231

E-mail: info@akto.gr
Website: www.akto.gr

 

        Middlesex
University

 

X

 

BCA College – Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

Αθήνα:
Δημητρέσσα  4, 11528 (Hilton)

 Κηφισιά:
Λεωφ. Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, 14561

Γλυφάδα :
Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1, 16674

 

Tηλ: 210 72 53 783
Φαξ: 210 72 51 563

 

Tηλ: 210  80 88 008-009 
Φαξ: 210   80 88 968

 

Tηλ: 210 89 86 086
Φαξ: 210 89 43 604

E-mail: info@bca.edu.gr  Website:www.bca.edu.gr

 

 

London
Metropolitan University

 

 

X

 

 

BRITISH HELLENIC College - ΑΘΗΝΑ

 

 

Αθήνα:
Ευελπίδων 11Α, 11362

Ρεθύμνου 2  & Βασ. Ηρακλείου, 10682

 

 

Tηλ: 210 82 17 710,
         210 82 29 272

Φαξ:  210 82 15 025
 E-mail:pub-rel@bhc.gr
Website: www.ellinovretaniko.gr

 

 

University of Glyndwr

 

 

 

X

 

BRITISH HELLENIC College -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη:
26ης Οκτωβρίου 38-40 & Α. Γεωργίου, 54627

Tηλ: 2310 544723
E-mail: thesbhc@bhc.gr

Website: www.ellinovretaniko.gr

 

University of Glyndwr

 

X

 

CITY College

Θεσσαλονίκη:
Τσιμισκή 13, 54624

Προξ. Κορομηλά 24, 54622

 

Λέοντος Σοφού 3, 54626

 

Tηλ:  2310 275 575
Φαξ: 2310 287 564

Tηλ:  2310 224421,224521
Φαξ: 2310 269095

 Tηλ:  2310 528450, 514771
Φαξ: 2310 282384

E-mail:acadreg@city.academic.gr             Website:www.city.academic.gr

 

 

University of Sheffield

 

 

X

 

DEI College

Θεσσαλονίκη:
Τσιμισκή 131 & Εθνικής Αμύνης 9,  54621

Τηλ.: 2310 251888, 251999
Φαξ: 2310 239492

E-mail:info@dei.edu.gr  
studies@dei.edu.gr

Website: www.dei.edu.gr

 

University of Central Lancashire,
University of London International Programmes

 

 

X

 

ICBS – Athens International College -ΑΘΗΝΑ

Αθήνα:
Λ.Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, 11144

Τηλ: 210 21 14 671-4  
Φαξ:210 21 14 675

E-mail: icbs-abs@icbs.gr
Website: www.icbs.gr

 

University of Winchester, UK
Kingston University of London

 

 

X

 

ICBS – BUSINESS College -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Θεσ/νίκη:
Θεσσαλονίκης 108  ΤΘ. 46, 57013
Γαλήνη Ωραιοκάστρου

 

Τηλ: 2310 698 598
Φαξ: 2310 697 795

E-mail: icbs@icbs.gr
Website: www.icbs.gr

 

University of Winchester, UK
Kingston University of London

 

 

X

 

ICBS – BUSINESS College -ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα:
 6 χλμ. Εθνικής Οδού Λάρισας-Νίκαιας, 41500

Τηλ: 2410 671 177
Φαξ: 2410 671 206

E-mail: icbs-lbs@icbs.gr
Website: www.icbs.gr

University of Winchester, UK
Kingston University of London

 

 

X

 

IST College

Αθήνα: Πειραιώς 72 & Πύργου,
18346

Τηλ: 210 48 22 222
Φαξ: 210 48 21 850

E-mail:info@ist.edu.gr
Website: www.ist.gr

University of London International Programmes,
London South Bank University,
University of Hertfordshire

 

 

X

 

 

MBS College  -Κολλέγιο Κρήτης

 

 

 

 

Ηράκλειο Κρήτης: Ολυμπιονικών 84 & Αντήνορος,
71305 Θέρισος

 

 

Τηλ.2810 342700
Φαξ: 2810 229610

E-mail:info@mbs.edu.gr  
Website: www.collegeofcrete.gr

 

 

 

Staffordshire University, European Polytechnical
University

 

 

 

     

             X

 

MEDITERRANEAN  College -ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα:
Πελλήνης 8  & Πατησίων 107, 11251

Τηλ: 210 88 99 600-2
Φαξ: 211 770 9450

E-mail:   info@medcollege.edu.gr
Website:www.medcollege.edu.gr

 

University of     Derby

 

 

X

 

MEDITERRANEAN  College -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη:
Βαλαωρίτου 9,  546 26

Τηλ: 2310 287 779
Φαξ: 2312 202620

E-mail:   info@medcollege.edu.gr             
Website:www.medcollege.edu.gr

 

University of     Derby

 

Χ

 

 

 

 

NEW YORK College -ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα: Λεωφόρος Αμαλίας 38, 10558   Σύνταγμα

Σταθμός Καλλιθέας: Θεσσαλονίκης 286, 17778

 

 

Τηλ.: 210 322 5961
E-mail: nycath@nyc.gr

Τηλ: 210 4838071
Φαξ: 210 4820067
Website: www.nyc.gr

State University of New York, Empire State College, University of Greenwich,  University of Bolton, National American University, U.S.A., Institut Universitaire Kurt Bosch, Switzerland ESG-Paris Graduate School of Management, Universite de Toulouse 1 Capitole

 

 

 

X

 

 

 

         X

 

 

 

 

 

 

        

NEW YORK College -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Κατσιμίδη 6, Περιοχή Ευκλείδης
54639

Τηλ:  2310 889879
E-mail: nycth@nyc.gr
Website: www.nyc.gr

State University of New York, Empire State College, University of Greenwich,  University of Bolton, National American University, U.S.A., Institut Universitaire Kurt Bosch, Switzerland ESG-Paris Graduate School of Management, Universite de Toulouse 1 Capitole

 

 

 

X

 

 

 

       X

VAKALO Art & Design College

  

Αθήνα: Λ.Κατσώνη 26, 11471

Τηλ: 210 64 42 514, 210 6456035
Φαξ: 210 64 44 840
E-mail: info@vakalo.gr
Website: www.vakalo.gr

 

University of Derby

 

X