ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
-----------------

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύθηκε το 1957 δια του Ν.Δ. 3721/1957 και από το 1957 εκτελεί τις αστικές συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη, με βάση τις οικονομικές συμφωνίες που κάθε φορά συνδιαμορφώνονται, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ., εγκρίνονται από την Βουλή των Ελλήνων και την Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. και συνυπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους (Υπουργό Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ.).

Κατά την περίοδο των πενήντα πέντε (55) ετών που λειτουργεί ο Ο.Α.Σ.Θ. υπεγράφησαν οι εξής οικονομικές συμφωνίες:
α. Το 1957, η περιλαμβανόμενη στο άρθρο 36 του Ν.Δ. 3721/1957 (με ημερομηνία λήξης την 31.12.1981).
β. Το 1979, η περιλαμβανόμενη στο άρθρο 10 του Ν. 866/1979 (με ημερομηνία λήξης την 31.12.2000).
γ. Το 2001, η περιλαμβανόμενη στο άρθρο 8 του Ν. 2898/2001 (με ημερομηνία λήξης την 31.12.2009).
δ. Το 2008, η κυρωθείσα με το Ν. 3652/2008 (με ημερομηνία λήξης την παρέλευση 2 ετών από την ολοκλήρωση του υπό εκτέλεση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και των τυχών τροποποιήσεων που ενδέχεται να επέλθουν στην ανωτέρω σύμβαση).

Σημείωση
: Στις 4.8.2003 υπεγράφη και μία συμπληρωματική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., για την επέκταση της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ. σε 15 Καποδιστριακούς Δήμους, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Ν. 2898/2001.
Επίσης στις 8.4.2010 υπεγράφη και άλλη συμπληρωματική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. για την επέκταση της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ. και σε άλλους εννέα (9) Καποδιστριακούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Ν. 2898/2001.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. αποτελείται από 1.881 φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι 346 ακεραίων μετοχών (κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό ακεραίας μετοχής και έως 2 ακέραιες μετοχές) και τρία (3) νομικά πρόσωπα, η Α.Ε. ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που είναι κάτοχος 29 ακεραίων μετοχών, ο Συνεταιρισμός των Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ. που είναι κάτοχος 25 ακεραίων μετοχών και το νομικό πρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ. που είναι κάτοχος 24 ακεραίων μετοχών. Σύνολο ακεραίων μετοχών Ο.Α.Σ.Θ. 424 (346 + 29 + 25 + 24).

Ο Ο.Α.Σ.Θ. διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων:

α. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απευθείας απ' τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ.
β. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται ως εξής:
- Ένας (1) εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, οριζόμενος απ' τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οριζόμενος απ' τον Περιφερειάρχη.
- Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, οριζόμενος απ' τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και
- Ένας (1) εκπρόσωπος των Εργαζομένων, εκλεγόμενος από τους Εργαζόμενους μη μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ.

Η πολιτική κομίστρου που εφαρμόζεται στον Ο.Α.Σ.Θ., διαμορφώνεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προβλέπεται (Ν. 2898/2001) να εκδίδεται κάθε Νοέμβριο και να εφαρμόζεται για όλο το επόμενο έτος. Η πολιτική κομίστρων που ισχύει για το 2012 στον Ο.Α.Σ.Θ., έχει καθορισθεί δια της αριθμ. Α - 61311/5754/21.12.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α-Οικ  - 3581/343/1.2011 όμοια), εφαρμόζεται από 1.2.2011 και έχει ως εξής:

 

- Βασικό εισιτήριο (μίας ακύρωσης):

0,80 το κανονικό και 0,40 το μειωμένο

- Χρονικό εισιτήριο διάρκειας ενενήντα (90)   λεπτών   δύο   (2) μετακινήσεων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

0,90 το κανονικό και 0,50 το μειωμένο

- Εισιτήριο διάρκειας 24 ωρών:

4,00 το κανονικό και 2,00 το μειωμένο

- Εισιτήριο Πολιτιστικής Γραμμής:

2,00 το κανονικό και 1,00 το μειωμένο

- Κάρτες απεριορίστων διαδρομών:

Μηνιαίες αξίας 30,00 η κανονική και 15,00 η μειωμένη

Τριμηνιαίες αξίας 86,00 η κανονική και 43,00 η μειωμένη

Ετήσιες αξίας 320,00 η κανονική και 165,00 η μειωμένη

- Μειωμένης τιμής εισιτήρια - κάρτες (επιβάτες   άνω   των   65   ετών, πολύτεκνοι, φοιτητές, μαθητές):

Μειωμένα κατά 50% της κανονικής τιμής των εισιτηρίων ή των καρτών απεριορίστων διαδρομών

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2011)

- Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού 2.674, εκ των οποίων:


Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό:

  203

Τεχνικό Προσωπικό:

  386

Οδηγοί:

1.808

Επόπτες - Ελεγκτές - Σταθμάρχες:

 144

Λοιπό Προσωπικό:

 133

- Αμαξοστάσια δύο (2):    Αμαξοστάσιο Φοίνικα
Αμαξοστάσιο Σταυρούπολης

- Λεωφορεία 622, εκ των οποίων:


Αρθρωτά (18μετρα):

245

Κανονικά (12μετρα ή 11μετρα):

348

Μικρολεωφορεία (8,5 μέτρων):

  22

SPRINTER

3

- Λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.με.Α. 4, εκ των οποίων:

Κανονικά (των 4 αμαξιδίων):

3

Εφεδρικό (των 2 αμαξιδίων):

1


- Σταθμοί μετεπιβίβασης - αφετηρίες - στάσεις:

Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

      9

Αφετηρίες:

     14

Στάσεις:

3.474

- Σύστημα Τηλεματικής Ο.Α.Σ.Θ.
- Σε όλα τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύστημα Τηλεματικής για:
α. Τον εντοπισμό αυτών και την διαχείριση της κυκλοφορίας
β. Την ηχητική και οπτική ανακοίνωση των στάσεων.
Επιπλέον σε δέκα (10) λεωφορεία έχουν πιλοτικά εγκατασταθεί οθόνες υψηλής ανάλυσης, για την βελτιωμένη παροχή πληροφόρησης προς το επιβατικό κοινό.
- Σε διακόσιες (200) βασικές στάσεις εγκαταστάθηκαν τηλεματικές «έξυπνες» πινακίδες για την πληροφόρηση των επιβατών ως προς την ώρα διέλευσης των λεωφορείων. Επιπλέον σε είκοσι (20) από αυτές έχει εγκατασταθεί σύστημα ηχητικής ανακοίνωσης σε πραγματικό χρόνο της διέλευσης των λεωφορείων, για διευκόλυνση των τυφλών και των επιβατών με περιορισμένη όραση.
- Νέα πρωτοποριακή εφαρμογή ενημέρωσης των πολιτών:
α) Μέσω των κινητών τηλεφώνων
Μέσω των κινητών τηλεφώνων που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε browser (μέσω WiFi, GPRS ή 3G), κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης εισάγει στο κινητό του το m.oasth.gr και έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, για την ενημέρωσή του στις εξής λειτουργίες του Ο.Α.Σ.Θ.: Δρομολόγια γραμμών, βέλτιστη διαδρομή, αφίξεις λεωφορείων μίας γραμμής σε στάση, αφίξεις λεωφορείων διαφόρων γραμμών σε στάση, διάρκεια δρομολογίου, θέσεις λεωφορείων, γραμμές και στάσεις, χάρτες γραμμών, σημεία ενδιαφέροντος.
β) Μέσω σταθερού τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό 2310/981.100 (επιλογή 0) κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις εξής λειτουργίες του Ο.Α.Σ.Θ.: αφίξεις λεωφορειακών γραμμών, στάσεις λεωφορειακών γραμμών, διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές από στάσεις, κ.λ.π.

- Εκσυγχρονισμός λεωφορείων - συνθηκών εξυπηρέτησης
Απ' τα 622 λεωφορεία τα 517 ή ποσοστό 83,11% είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO III ή EURO IV ή EURO V), ηλικίας κάτω των πέντε (5) ετών και φέρουν σύστημα πρόσβασης Α.με.Α.
Το σύνολο των 622 λεωφορείων φέρουν σύστημα κλιματισμού.

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Στοιχεία Χρήσης 2011)

-----------------

- Δρομολογούνται (καθημερινές χειμερινής περιόδου Σεπτεμβρίου - Ιουνίου): 538 λεωφορεία + 3 εξυπηρέτησης Α.με.Α.
- Λεωφορειακές γραμμές 78, εκ των οποίων:
75 κανονικές (χειμερινή και θερινή περίοδο)
1 νυκτερινή (22:00΄ έως 06:00΄)
2 θερινές (Ιούλιο - Αύγουστο προς παραλίες)
- Μεταφερόμενοι (οικονομικοί επιβάτες): 167.000.000 περίπου (συμπεριλαμβανομένων των 22.900.000 μετακινήσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους εξαμηνιαίες κάρτες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
- Δωρεάν εξυπηρέτηση Α.με.Α. (μετακινήσεις) με τα τέσσερα (4) ειδικά διασκευασμένα μικρολεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.: 12.350 περίπου ετησίως
- Μέση πληρότητα λεωφορείων: 41,11% περίπου.

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

          Γεννήθηκα το 1943 και είμαι απόφοιτος εξαταξίου Γυμνασίου. Γιος αυτοκινητιστή, ο οποίος ήταν από τους ιδρυτές της Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης το έτος 1927. Φοίτησα επί διετία στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, υπηρετώντας ως έφεδρος ανθυπολοχαγός επί 28 μήνες.

Το έτος 1963 προσελήφθην στον ΟΑΣΘ, όπου από το 1988 είμαι και μέτοχος από γονική παροχή. Υπηρέτησα σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού (Διεύθυνση Διοικήσεως, Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Συντηρήσεως) από τον εισαγωγικό βαθμό μέχρι τον βαθμό του Τμηματάρχου. Το 1974 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ μου ανέθεσε την θέση του Προϊσταμένου του Γραφείου Προμηθειών μέχρι το 1988.

Παράλληλα με την σταδιοδρομία μου στον ΟΑΣΘ διατέλεσα :

1. Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, από το 1975 ως το 1984 στην κλινική "ΆΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.", με προσωπικό 200 ατόμων και χωρητικότητα 200 κλινών. Από το 1970 ως το 1975 υπήρξα, ο υπογράφων τον Ισολογισμό της ανωτέρω εταιρείας, Ελεγκτής

2. Διευθυντής Λογιστηρίου, από το 1981 ως το 1989, στην εξαγωγική εταιρεία ρούχων ΙΝΤΕΡΚΑ Α.Ε., με προσωπικό 200 ατόμων.

3. Υπεύθυνος Λογιστηρίου, από το 1981 ως το 1987, του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΟΑΣΘ, με 1.500 μέλη.

Ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκα και στον συνδικαλιστικό χώρο καθώς υπήρξα:

Α. Ιδρυτής και Πρόεδρος από το 1979 ως το 1988, του Σωματείου Υπαλλήλων Γραφείου και Υπηρετικού Προσωπικού ΟΑΣΘ.
Β. Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος, από το 1989 ως σήμερα, του Σωματείου Μετόχων ΟΑΣΘ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ", με 790 μέλη.   

Το 1989 εξελέγην Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία, θέση στην οποία επανεκλέχθηκα συνεχώς μέχρι το έτος 2009 (πλήν της περιόδου Φεβρουαρίου 1996 - Σεπτεμβρίου 1997, κατά την οποία δεν έθεσα υποψηφιότητα), ενώ τον Φεβρουάριο του 2009 εκλέχθηκα Πρόεδρος του Οργανισμού με ποσοστό που ξεπερνά το 90% των ψήφων των συναδέλφων και επανεξελέγην πάλι στην θέση του Προέδρου του Δ.Σ. τον Μάρτιο του 2012 με ποσοστό άνω του 95%. Από την θέση αυτή υπηρετώ ευσυνείδητα τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, έναν από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με 2.674 εργαζομένους και 1.881 μετόχους.

                                                                                            Με εκτίμηση,

ΧΡΗΣΤΟΣ AΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ