ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη

T: 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449

F: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

W: www.pkm.gov.gr