ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟ «ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί γενικά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και πιο συγκεκριμένα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου σε όλο του το εύρος. Οι ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

(α) Η προώθηση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(β) Η προώθηση της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμένων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών. Επίσης, η προώθηση της έρευνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας στο πλαίσιο του ήδη λειτουργούντος «Προγράμματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης του Αρχαίου Θεάτρου», που αποβλέπει στην πλήρη επιστημονική καταγραφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το αρχαίο δράμα σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο κόσμο.

(γ) Η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα.
Τα διδασκόμενα σεμινάρια (δύο κάθε Εξάμηνο) αφορούν τις εξής επιστημονικές περιοχές:

- Αρχαίο ελληνικό δράμα (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα, μίμος)
- Αριστοτέλους Περί ποιητικής
- Αρχαιολογία του θεάτρου
- Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματος στη νεότερη λογοτεχνία και στο νεότερο δράμα
- Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος

Ο αριθμός θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος: δέκα (10).

Προβλεπόμενες υποτροφίες (για το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών): τέσσερις (4).

Εισαγωγικές εξετάσεις: 20-30 Σεπτεμβρίου.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, των Παιδαγω-γικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης & Προσχολικής Ηλικίας, των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, όπως επίσης και όλων των λοιπών Τμημάτων των Φιλοσοφι-κών Σχολών ή Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Τμημάτων των Νομικών Σχολών, των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και των αντιστοίχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τον Κανονισμό Σπουδών μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα:

http://www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html