ENA IATO AI, EITE TO TPME E ENA ETIATOPIO, EITE ITI MA, H EYH TOY KAI H OIOTHTA TOY EAPTATAI AO TI PTE YE OY A XPHIMOOIHOYME.

EXONTA AYTO AN APXH MA AA KAI TO OTI EIMATE KAETOI E OOIAHOTE MOPH MAZIKH APAH TN PTN YN, EXOYME KATAHEI KAI EXOYME YNEPAIE MONO ME MIKPOY NTOIOY APAOY, OY EXOYN THN IIA IOOIA ME EMA.

H KOYZINA MA AOTEEITAI AO PTE YE XPI YTOAPMAKA KAI IAMATA KAI AO ZA OY EXOYN MEAEI KAI TPAEI THN YH, O KANONIKA PEEI KAI OXI E AOHKE TPONTA METAAMENE TPOE.

THN YOKATHOPIA "PTE YE ETIATOPIOY" MOPEITE NA BPEITE TA ANTA ME ONOMA KAI IEYYNH. POAOYME I'AYTO OY AAAME E ENAN KOMO OY EXEI EXAEI THN AIA TOY AHTOY THN ZH MA.

 

: 8, ,


: 28310-56990