Ξενοφώντος 15Α, 105 57 Αθήνα  

  Τηλ.: 210 3253237

  Fax.: 210 3254460

  email :  sevek@hol.gr

  http://www.sevek.gr