ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ PROFIL TΗΣ

 
Η Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ιδρύθηκε την 29 Απριλίου 1993 από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών  «ΣΟΛ», με σκοπό τη συνέχιση και την επέκταση της δραστηριότητας που άσκησε από το 1956 το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ως ο αποκλειστικός φορέας του αναγνωρισμένου ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το ν. 3329/55, η ισχύς του   οποίου έληξε την 30/4/93.

Σήμερα, ανάμεσα σε περισσότερες από 40 εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών που λειτουργούν στο θεσμικό πλαίσιο του π.δ. 226/92, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα με διάφορες άλλες διατάξεις μέχρι τον τελευταίο ν. 3693/2008, η Σ.Ο.Λ. α.ε.:

 • Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας και από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Ευρώπης.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως, αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
 • Στελεχώνεται με περισσότερους από 310 ισότιμους μετόχους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, (οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μέλη της ξεπερνούν σε ποσοστό το 46% στο σύνολο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χώρας) και απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό από ελεγκτές των υπόλοιπων βαθμίδων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
 • Οι ισότιμοι μέτοχοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, κατέχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών και προέρχονται στην πλειοψηφία τους από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών,  διαθέτοντας προϋπηρεσία στο θεσμό περισσότερα από 20 έως 40 έτη.
 • Απασχολεί τους εμπειρότερους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Η Σ.Ο.Λ. α.ε. μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπαίδευση και εξέλιξη των μελών της, τα οποία στην πλειοψηφία τους, όταν λάβουν τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, γίνονται ισότιμοι μέτοχοι.
 • Με τα έμπειρα στελέχη της, συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά και  Επιστημονικά όργανα του ΣΟΕΛ και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).
 • Το σύστημα Διαχείρισης και Διοίκησης της «ΣΟΛ» α.ε. είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2000.
 • Η εταιρεία μας έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων, γραφείων και συνεργασιών στην Ελλάδα, αξιοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατό, το επιστημονικό δυναμικό των τοπικών κοινωνιών. Ήδη έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, με έμφαση τις βαλκανικές χώρες και διαθέτει τα ακόλουθα  καταστήματα:

 

ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:  210 8691100
FAX:  210 8617328,   210 8618016
e-mail: solaeoe@otenet.gr                site: www.solae.gr

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ,  546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 544150/1     FAX: 2310 544152
e-mail: solthess@otenet.gr


ΚΕΡΚΥΡΑ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7, 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ. 2661 042037        FAX: 2661 082087
e-mail: solcorfu@hol.gr

ΠΑΤΡΑ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 44, 264 41 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 431938        FAX: 2610 436867
e-mail: solpatra@otenet.gr

 

ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΥΜΑ 34, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 555461-2   FAX: 2410 555463
e-mail: solarisa@hol.gr

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 47, 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 280104   FAX: 2810 280686
e-mail: solkriti@hol.gr

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 1, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651070293, 2651070876    FAX: 2651070351
e-mail: solioan@hol.gr

 

ΚΑΒΑΛΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (5ος όροφος), 654 03 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ: 2510 620801   FAX: 2510 620802

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, DRAGOS VODA Str., Nr. 53,
DISTRICT 2, code 020747, camera 1

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΟΛ α.ε.
ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ
 • Τραπεζών
 • Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
 • Εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • Αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Εταιρειών Leasing
 • Χρηματιστηριακών εταιρειών (ΑΕΠΕΥ-ΑΕΕΔ)
 • N.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχ/σεων
 • Δήμων  και Δημοτικών  Επιχ/σεων
 • Νοσοκομείων  και  Νοσηλευτικών Μονάδων
 • Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Αγροτικών  και λοιπών Συνεταιριστικών Ενώσεων
 • Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Διαφόρων Λογιστικών - Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ειδικών Λογαριασμών Ερευνών Α.Ε.Ι.
 • Αξιοπιστίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κ.λ.π.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 • Λογιστηρίων και πληροφοριακών - μηχανογραφικών συστημάτων
 • Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Κοστολόγησης αποθηκών και λοιπών τομέων & υπηρεσιών
 • Εφαρμογές Γενικού και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
 • Συγχωνεύσεις - μετατροπές - εκκαθαρίσεις επιχ/σεων
 • Αυξήσεις-μειώσεις κεφαλαίου
 • Λογιστικές  Πραγματογνωμοσύνες
 • Γνωματεύσεις σε ελεγκτικά και λογιστικά θέματα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Λογιστικής τυποποίησης & εφαρμογής
 • Διεθνών Λογιστικών προτύπων
 • Λειτουργίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αρχών και κανόνων άσκησης εξωτερικού ελέγχου
 • Εφαρμογών φορολογικών και άλλων νομικών ρυθμίσεων από λογιστική και ελεγκτική άποψη.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΜΕΛΩΝ

Όλοι οι ελεγκτές μας :

 • Διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής. Μέλη μας έχουν μετεκπαιδευτεί ή μετεκπαιδεύονται και στο εξωτερικό, ενώ άλλα διαθέτουν  δεύτερο πτυχίο ανώτατης σχολής.
 • Είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) στο Μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένα και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από το οποίο τους έχει δοθεί άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος.
 • Όλα τα μέλη της «ΣΟΛ» α.ε. είναι αναγνωρισμένα με βάση τον ισχύοντα νόμο 3693/2008, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων, ο οποίος προβλέπεται από την 4η Οδηγία της Ε.Ε.
 • Τα μέλη της «ΣΟΛ» α.ε. λόγω της εμπειρίας που διαθέτουν, είχαν συμμετοχή σε πολλές αρμόδιες Επιτροπές των οικονομικών κυρίως Υπουργείων καθώς και σε άλλους οικονομικούς τομείς του κρατικού μηχανισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

 • ΥΠΕΘΟ - Επιτροπή Επενδύσεων Ν. 1262/82              
 • ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Επιτροπή ΦΠΑ, Επιτροπή Επίλυσ. Φορολ. Διαφορών, Επιτροπές Λογιστικών Βιβλίων, Επιτροπή Φόρου εισοδήματος                                 
 • ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ - Επιτροπή Κοστολόγησης Νοσοκ. Υπηρεσιών                    
 • ΥΦΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Ελεγκτικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Ε.                  
 • ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Επιτροπές για την κατάρτιση του Λογιστικού Οδηγού
 • των Δήμων και Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης                  
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΕΙ κ.λ.π - Επιτροπή για την κατάρτιση του Λογιστικού Σχεδίου
 • Δημοσίων Επιχ/σεων                                                   
 • ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΟΙΚ/ΚΩΝ - Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,                 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης  & Ελέγχων          
 • Τα μέλη της «ΣΟΛ» α.ε. με την ιδιότητά τους ως μέλη του ΣΟΛ συμμετείχαν στις ακόλουθες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας :
 • Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών (με το Ο.Ε.Ε.)
 • Ως εκπρόσωποι του ΥΠΕΘΟ στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΕΟΚ. σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, για την επεξεργασία των κοινοτικών οδηγιών του δικαίου των εταιρειών (4ης, 7ης, 8ης, κ.λ.π.).
 • Στις Νομοπροπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Εμπορίου για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο.
 • Στην Επιτροπή αναμορφώσεως του Κ.Φ.Σ. κ.λ.π. 
 • Μεγάλο είναι το επιστημονικό έργο των μελών της «ΣΟΛ» α.ε., που έχει πραγματοποιηθεί σε ομάδες εργασίας και επιτροπές, μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως :

 • Tης επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee - IASC).
 • Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC).
 • Της Ομοσπονδίας Ορκωτών Λογιστών της Ευρώπης (Federation des Experts Comptables Europeens - F.E.E).
 • Της Ομοσπονδίας Ορκωτών Λογιστών της Μεσογείου (Federation des Experts Comptables Mediterraneen) FCM
 • Τέλος, σημαντικό επίσης είναι το συγγραφικό έργο των μελών και συνεργατών της Σ.Ο.Λ. α.ε., στο οποίο βρίσκουν λύσεις οι επαγγελματίες ελεγκτές και οι οικονομολόγοι  λογιστές.

 

 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΟΛ α.ε. ΜΕ TO ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Crowe Horwath International

Η «Σ.Ο.Λ.» α.ε., είναι πλήρες μέλος του δικτύου της Crowe Horwath  International. Η Crowe Horwath International είναι ένα ηγετικό δίκτυο αυτόνομων και ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Crowe Horwath International κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων δέκα (10) παγκοσμίων δικτύων λογιστικής, με περισσότερες από 140 ανεξάρτητες εταιρείες λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με 560 γραφεία και 26.250 επαγγελματίες και προσωπικό, σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο.

Οι εταιρείες μέλη της Crowe Horwath International, αυτοδεσμεύονται για άψογη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, εξαιρετικά ολοκληρωμένες διαδικασίες παραδοτέων και με ένα κοινό πυρήνα βασικών αξιών, που καθοδηγούν τις αποφάσεις τους καθημερινά. Κάθε εταιρεία όπως και εμείς, είναι μια ηγετική επιχείρηση καθιερωμένη στην εθνική της επιχειρηματική κοινότητα και στελεχώνεται από πολίτες της ίδιας χώρας, παρέχοντας έτσι τη γνώση των τοπικών νόμων και εθίμων, που είναι σημαντική ωφέλεια για τους πελάτες τους, που λαμβάνουν νέα εγχειρήματα ή επεκτείνονται σε άλλες χώρες.

Οι εταιρείες μέλη της Crowe  Horwath International, είναι γνωστές για τις υπηρεσίες τους προς ιδιωτικές - δημόσιες και εισηγμένες επιχειρήσεις και έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη στο χώρο του ελέγχου και των συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η «Σ.Ο.Λ.» α.ε., η οποία όπως προαναφέρθηκε κατέχει την πρώτη θέση στο αντικείμενό της στον ελληνικό χώρο και, μέσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητές της, είναι να παραδίδει άψογη υπηρεσία και αξία στους πελάτες της παγκοσμίως, ως ένα ανεξάρτητο και εξαιρετικά ολοκληρωμένο μέλος της Crowe Horwath International.

 

 

ΣΟΛ «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ»μέλος της Crowe Horwath International

 

Top  Διευθυντικά  Στελέχη

 

             Ονοματεπώνυμο                       Τίτλος -  Θέση

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ                             ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑ  ΑΓΓΕΛΙΔΗ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ                    ΜΕΛΟΣ ΔΣ - Υπεύθυνος Εσωτ. Ελέγχου «ΣΟΛ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ                     ΜΕΛΟΣ ΔΣ - Υπεύθυνος εργασιών Εξωτερικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                          ΜΕΛΟΣ ΔΣ - Υπεύθυνος  φορολογ. Επιτροπών

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  ΜΑΝΟΥΡΑΣ               Διευθυντής  Νομικής  Υπηρεσίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ                          Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      ΞΕΝΟΣ                     Πρόεδρος Τεχνικού Γραφείου