ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο SOL Consulting S.A., εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 2002.

Κύριος μέτοχός της είναι η ΣΟΛ Α.Ε., η μεγαλύτερη σήμερα εταιρεία ορκωτών ελεγκτών στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες στην Ευρώπη, τόσο από άποψη αριθμού ορκωτών όσο και από άποψη κύκλου εργασιών.
Το 2009 ο όμιλος ΣΟΛ, έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου ορκωτών ελεγκτών και ελεύθερων επαγγελματιών Crowe Horwath International. Το δίκτυο αυτό είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στις Η.Π.Α. και την Ασία και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα δέκα κορυφαία παγκοσμίως.

Στόχος της ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. είναι να λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό one-stop-shop για τους πελάτες της. Βασικές αρχές της λειτουργίας της είναι η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε ανταγωνιστική τιμή.

Ο σκοπός της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:

1. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές ή μελέτες σε σχέση με την ίδρυση, οργάνωση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, τη συγχώνευση ή την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τμημάτων τους την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιχειρήσεων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών για την υλοποίησή τους, την εξερεύνηση επενδυτικών κεφαλαίων (Fund Raising) για τη συμμετοχή τους σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και εκπαιδευτικών συμβουλών και υπηρεσιών, την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να έχουν τη μορφή συμβουλών, μελετών, ή και την ανάληψη της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου με τη μορφή του Outsourcing.

4. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα σχετικά με το αντικείμενό της και η διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ή έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου που αναφέρονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται και στους ακόλουθους τομείς:

1. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Νοσοκομεία.
Περιλαμβάνουν την εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, τη σύνταξη ισολογισμών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού, κλπ.

2. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Δήμους.
Περιλαμβάνει τόσο την ανάπτυξη διπλογραφικού συστήματος και σύνταξης ισολογισμών, όσο και σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας, μετατροπής δημοτικών επιχειρήσεων, αναχρηματοδότησης και άντλησης νέων δανείων, σχεδιασμό προγραμμάτων Σ.Δ.Ι.Τ., κλπ.

3. Μελέτες.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή καλύπτουν άλλες ανάγκες όπως:

 1. Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans).
 2. Τεχνικοοικονομικές Μελέτες.
 3. Χρηματοοικονομικές Μελέτες.
 4. Μελέτες Marketing.
 5. Μελέτες Βιωσιμότητας.
 6. Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Βασικού ή/και Τοπικού).
 7. Αναλογιστικές Μελέτες
 8. Αποτιμήσεις ακινήτων.

4. Αποτίμηση και αξιολόγηση εταιρειών.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει την αξιολόγηση:

 1. Επιχειρηματικών Σχεδίων.
 2. Επενδύσεων.
 3. Εταιρειών για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

5. Υπηρεσίες συμβούλου χρηματοδότησης.
Μελέτη των κατά περίπτωση κατάλληλων σχημάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης νέων επενδυτικών αναγκών (Financial Engineering), αναζήτηση κεφαλαίων (Fund Raising) καθώς και την αναγκαία διαπραγμάτευση με τράπεζες, Venture Capital Funds και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς με σκοπό την εξασφάλιση των ευνοϊκότερων όρων για τον πελάτη.

6. Υπηρεσίες Outsourcing.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει με τη μορφή outsourcing την εφάπαξ διεκπεραίωση ποικίλων έργων ή την επί μονίμου βάσεως παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

7. Συγχωνεύσεις - εξαγορές.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σε περιπτώσεις πωλήσεων, εξαγορών ή συγχώνευσης επιχειρήσεων.

8. Υπηρεσίες συμβούλου για επενδύσεις, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε., διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υποστήριξη νέων επενδύσεων, επεκτάσεων ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, με την βέλτιστη αξιοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των υφιστάμενων κινήτρων.

9. Υπηρεσίες διεθνούς επέκτασης.
Έρευνες αγοράς και υποστήριξης επενδυτικών σχεδίων σε αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε Κύπρο, Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη.

10. Ίδρυση και αρχική οργάνωση εταιρειών.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει σχεδιασμό και διεκπεραίωση διαδικασιών, που αφορούν στην ίδρυση νέων εταιρειών προσφέροντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

 1. Επιλογή της κατάλληλης μορφής νομικού προσώπου, από λειτουργικής και φορολογικής άποψης.
 2. Διαδικασίες σύστασης (Νομαρχία - Επιμελητήριο - Δ.Ο.Υ., κλπ.).
 3. Επιλογή και εγκατάσταση κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος.
 4. Επιλογή προσωπικού.
 5. Οργάνωση λογιστηρίου και οικονομικών υπηρεσιών. 

11. Υποστήριξη και επίβλεψη λογιστηρίου.

 1. Επίβλεψη Λογιστηρίου.
 2. Υπηρεσίες Κοστολόγησης.
 3. Φορολογικές συμβουλές.
 4. Γενική Αναλυτική Λογιστική.

12. Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

 1. Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου.
 2. Εποπτεία - Υποστήριξη Υπηρεσίας.
 3. Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου.

13. Αξιοποίηση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

 1. Στελέχωση και λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων, καθώς επίσης:
 2. Επιλογή Προσωπικού.
 3. Εκπαίδευση Προσωπικού.
 4. Συνεχή επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα νομικά, φορολογικά και λογιστικά.

14. Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων πελατών εξωτερικού.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη διεκπεραίωση οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών υποθέσεων Ελλήνων και άλλων πελατών που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

15. Αποτίμηση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. σε συνεργασία με ορκωτούς εκτιμητές και χρηματοδοτικούς φορείς αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτίμηση και την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. 

16. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων.
Η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών επιχειρηματικών σχεδίων και την υποβολή τους προς χρηματοδότηση, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ισχύουν κατά περίπτωση.

17. Υπηρεσίες χρηματοδότησης

 1. Μελέτη των κατά περίπτωση κατάλληλων σχημάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης νέων επενδυτικών αναγκών (Financial Engineering).
 2. Αναζήτηση κεφαλαίων (Fund Raising) καθώς και την αναγκαία διαπραγμάτευση με τράπεζες, Venture Capital Funds και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς με σκοπό την εξασφάλιση των ευνοϊκότερων όρων για τον πελάτη.

18. Αναγκαίος Εξοπλισμός - Computer Hardware/Software

Η εταιρεία διαθέτει άρτιο μηχανογραφικό εξοπλισμό. Κάθε εργαζόμενος έχει στη διάθεσή του φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης δυνάμει συμφωνίας με τη μητρική ΣΟΛ Α.Ε. έχει στη διάθεσή της 55 επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 405 φορητούς, 25 εκτυπωτές laser, 10 εκτυπωτές inkjet και ειδικά μισθωμένες γραμμές χρήσης internet.

Καρνεάδου 25 - 29  Κολωνάκι

106.75  Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: +30 210 7256900

Φαξ:  +30 210 7234583

E-mail: solcons@solcons.gr

 

www.solae.gr