ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μετοχές προς διαπραγμάτευση/Απόφαση 6ης Σεπεμβρίου

Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

6.836.280 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,88, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 27.345.120 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 1,88 ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2010.

28.384.396 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14ης Σεπτεμβρίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω: α) ακύρωσης 70.492 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και β) λόγω ακύρωσης 156.114.177 κοινών ονομαστικών μετοχών με μείωση του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου σε αναλογία αντικατάστασης 1 νέα μετοχή προς 12 παλαιές μετοχές. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου 2010. Ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών που θα προκύψουν μετά την αντικατάστασή τους ορίστηκε η 27η Σεπτεμβρίου 2010.

102.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2010.

18.648.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ? ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 1,00 που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 37.296.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 1,00 ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50, η οποία προηγήθηκε του Reverse Split.

24.750.288 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ? Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 8 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,64. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10ης Σεπτεμβρίου 2010. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 14η Σεπτεμβρίου 2010 έως και την 28η Σεπτεμβρίου 2010, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 14η Σεπτεμβρίου 2010 έως και την 22η Σεπτεμβρίου 2010.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία