ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελέσματα 2011 της ΕΧΑΕ

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 21,5 εκ.

Aθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

976.335.208 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 2 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,00. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2011

5.833.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», που προέκυψαν από τη μετατροπή 7 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2010.

228.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό, στελέχη της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2010.

162.424.000 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 50 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,83. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4η Ιανουαρίου 2011 έως και την 18η Ιανουαρίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 4η Ιανουαρίου 2011 έως και την 12η Ιανουαρίου 2011. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. του Χ.Α. και του Χ.Α.Κ. της 7ης Ιανουαρίου 2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 24η Ιανουαρίου 2011 έως και την 11η Φεβρουαρίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 24η Ιανουαρίου 2011 έως και την 4η Φεβρουαρίου 2011.

18.260.763 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α. Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με εισφορά σε είδος. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2010.

4.034.950 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤOY ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,68 που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 8.069.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Ιανουαρίου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,68 ορίστηκε η 7η Ιανουαρίου 2011.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και την αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,60 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Ιανουαρίου 2011.

την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.» και την αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 0,60 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,40 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2010. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Ιανουαρίου 2011.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. ενέκρινε:

την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» από την εταιρία ? Μέλος του ΧΑ «MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010.

την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΟΠΑΠ Α.Ε.», «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την εταιρία ? Μέλος του ΧΑ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» από την εταιρία ? Μέλος του ΧΑ «ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

την παραίτηση της Εταιρίας «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στις Αγορές Αξιών και Παραγώγων του ΧΑ.

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία