ελληνική φωνή - κεντρική σελίδα  
επικοινωνία εκτύπωση
 
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την Ελλάδα και τον Κόσμο - News - Nachrichten
     
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νέες μετοχές προς διαπραγμάτευση-Αποφάσεις 24/11

Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

-169.648 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Νοεμβρίου 2010.

-25.033.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΛΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 26η Νοεμβρίου 2010.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ, σε συνέχεια της από 07/10/2010 απόφασης του αναφορικά με τη μεταφορά της μετοχής της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα 29/11/2010, καθώς και της από 8/11/2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ, ενέκρινε:

1. Την Παύση εισαγωγής νέων σειρών των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στη Μετοχή της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τη Δευτέρα 29/11/2010. Η διαπραγμάτευση και εκκαθάριση των υφιστάμενων σειρών του εν λόγω προϊόντος, για τις οποίες κατά την Παρασκευή 26/11/2010 υφίστανται ανοιχτές θέσεις θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη τους. Επίσης, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τη διαπραγμάτευση του εν λόγω προϊόντος θα συνεχιστούν κανονικά μέχρι τη λήξη των εν λόγω σειρών.

2. Την Αναστολή διαπραγμάτευσης των σειρών του εν λόγω προϊόντος, για τις οποίες την Παρασκευή 26/11/2010 δεν υφίστανται ανοιχτές θέσεις.

3. Τη Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού της Τελικής Τιμής Εκκαθάρισης των σειρών του εν λόγω προϊόντος κατά την ημέρα λήξης, καθώς ο υποκείμενος τίτλος κατά την ημέρα λήξης του συνδεδεμένου με αυτόν Σ.Μ.Ε δε θα συμμετέχει στη ενδιάμεση δημοπρασία που διεξάγεται κατά την Ημέρα Λήξης στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε πως θα πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός της τελικής τιμής εκκαθάρισης.

Ειδικά και αποκλειστικά για τα προϊόντα «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς» (SL), «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης» (SB) και Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) επί της Μετοχής της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η διαπραγμάτευση τους θα παραταθεί για όσο διάστημα θα υφίσταται η διαπραγμάτευση των σειρών των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στη Μετοχή της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε και την τροποποίηση όλων των σχετικών Αποφάσεων ΔΣ ΧΑ οι οποίες περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των εν λόγω παραγώγων προϊόντων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «ΟΤΕ Α.Ε.» από την εταιρία ? Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

AΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
 
Ειδήσεις για όλους | Σχόλια | Αγγελίες | Τουριστικό Ρεπορτάζ | Ιατρικά Θέματα | Παρουσίαση Βιβλίων | Επικοινωνία